Vaikka on enemmän ihmisiä maapallolla, on enemmän myös ongelmien ratkaisijoita

Vihreä ja sininen maapallo – Green and blue globe

Veikko J. Pyhtilä, 17.10.2018

TÄLLAISIA ASIOITA VOIMME SUUNNITELLA JA EHDOTTAA. MUTTA REALISMIA ON, ETTÄ NIITÄ  ON VAIKEA SAADA TOTEUTUMAAN.

Suuri väestön määrä ei sinänsä aiheuta esim. ympäristöongelmia, vaan se etteivät ihmiset toimi kokonaisuutena optimilla tavalla ongelmien välttämiseksi ja niiden ratkaisemiseksi.

Miten saataisiin työttömät esim. istuttamaan lisää metsää, viljelemään ruokaa, että sitä riittäisi kaikille. Tämä on maailman ihmisten yhteishenkiongelma, päättäväisyysongelma, koordinointi- ja organisointiongelma.

Jospa saataisiin äänestys ja allekirjoitus sopimuksesta enemmistöltä maailman kansalaisilta, että sodat ovat kiellettyjä, aseiden tuotanto on kielletty, aseteollisuus ja aseet muutetaan toisenlaiseen hyötykäyttöön. Jos saataisiin aikaan yleismaailmallinen kansalaisliike yli valtioiden, rotujen, ideologioiden, uskontojen jne. kokoamaan näistä asioista sopimuspaperia ja allekirjoituksia. Varmasti kaikki tavalliset kansalaiset haluavat rauhaa eikä väkivaltaa, puhdasta ja tervettä ympäristöä, tyydyttävää ravintoa, asuntoa, terveyttä, turvallisuutta, koulutusta, hyviä ihmissuhteita, elämän merkityksellisyyttä jne. Miksi ihmisten pitää vieläkin sotia, eikö se ole aivan järjetöntä. Nyt ei sotiin ole varaa, kun muutenkin luonnonkatastrofit tuovat ongelmia.

Tavallisten kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan pitäisi saada päättää, eikä vallanpitäjien, valtaryhmittymien, jotka ajavat puolueellisesti omia etujaan. Myöskään rahalla ja omistamisella ei saisi olla liikaa valtaa, silloin kun on kysymys kaikille ihmisille yhteisten ongelmien välttämisestä ja ratkaisemisesta.

Nyt, kun on internet, niin voisiko olla keskitetty paikka internetissä kaikille maapallon kansalaisille yli rajojen, jossa voidaan pohdiskella ongelmia ja niiden ratkaisuja, tosin ei kaikilla maapallon ihmisillä ole siihenkään mahdollisuutta. Tältä ongelmienratkaisu-portaalilta tällainen ihmiskunnalle myönteinen ja hyödyllinen ketjureaktio voisi alkaa. Kun ensin saisimme runsaasti suomalaisia tähän mukaan, voisimme laajentaa sen kaikille maapallon ihmisille. Tarvitaan myös varoja toimintaan, joukkorahoituksella se voisi onnistua.

Vaikka näyttää toivottomalta, voimme kuitenkin olla kortena keossa ja tehdä jotakin sekä itsemme ja toistemme hyväksi.

Although there are more people on Earth, there are also more problems solvers

THIS KIND OF THINGS WE MAY PLAN AND PROPOSE. BUT IT IS REALISM, THAT THEY ARE DIFFICULT TO GET REALIZED.

The large population does not in itself cause eg. environmental problems, but rather that people do not act optimally in the whole to avoid problems and solve them.

How to get unemployed, for example, to plant more forests, to cultivate food that would suffice for everyone. This is a team spirit problem of the people of the world, a problem of determination, a coordination and organizing problem.

If we could get a vote and signing of an agreement from most of the world’ s people that wars are forbidden, arms production is forbidden, arms industry and weapons are being converted for other kind of utilization. If you were to create a universal citizen movement over states, races, ideologies, religions, etc. to compile on these matters contract paper and signatures. Certainly, all ordinary citizens want peace and no violence, a clean and healthy environment, satisfying food, housing, health, safety, education, good relationships with other people, meaningfulness of life etc. Why do people still have to wage wars, is not it quite absurd. Now we cannot afford for wars, when natural disasters are also causing problems.

Ordinary citizens, civil society should be able to decide, not the leaders, power blocs that are biased in their own interests. Also, money and ownership should not have too much power, when it comes to avoiding and solving common problems for all people.

Now that there are internet connections, could there be a centralized place in internet for all citizens across the globe, to think about problems and their solutions, although not all people on earth have the opportunity even to that. From this problems solving portal, this kind for mankind positive and useful chain reaction could begin. When we first got plenty of Finns to do this, we could extend it to all people on earth. Funding is also needed, with bulk funding it could succeed.

Even though it seems hopeless, we can, however, be as a stalk in a hill and do something good for ourselves and for each other.

Veikko J. Pyhtilä, 17.10.2018