MONOTEISTISUUS – PYHÄ KOLMINAISUUS – ”JUMALIEN KOKOUS”

Veikko J. Pyhtilä, 2.4.2018

Monoteistisuus on ollut raamatun alusta saakka, pyhä kolminaisuus ja Jumalan seurakunta. Yksi Jumala mutta kolme persoonaa. Isä, poika ja Pyhä Henki ja Jumalan lapset, Jumalan seurakunta on Kristuksen ruumis. Näin on ollut jo maailman alusta. Maailman luomisessa olivat läsnä Isä, Poika ja Pyhä Henki, ”Jumalien kokous”: Isä loi,  Jumalan poika Jeesus halusi alentua ihmiseksi lunastamaan ja Pyhä Henki pyhittämään. Ja Jumalan seurakunnan kokoontumisessa ovat myös läsnä Isä, Poika ja Pyhä Henki ja Jumalan lapset, ”Jumalien kokous” ja sielläkin Jumala luo uutta, kun ihmisiä uudestisyntyy.  Epäuskoisilla ja väärävanhurskailla on myös monta epäjumalaa, joiden läsnäolossa kokoonnutaan, ”jumalien kokous”. Kun ihminen muodostaa oman pimentyneen mielensä mukaisen käsityksen ja tulkinnan raamatusta, hän tekee abstraktin epäjumalankuvan.

Nykyaikana ihmiset korottavat itsensä yli Jumalan sanan, eikä uskota aina edes perustotuuksia siitä. Ihmisestä itsestään on tullut Jumala. Myös maallistunut kirkko myötäilee ihmisten mielipiteitä ohi raamatun, ihmisten tahto on keskiössä, eikä kysytä sitä mikä on Jumalan tahto. Tieteellisestikin yritetään tehdä tyhjäksi raamatun totuudet, raamatun ihmeitä voidaan pitää legendoina. Epäusko on uskoa vastaan.

Lainaukset otettu Bibliasta, 1776, jotkin sanat muutettu nykykielelle.

Dan. 11:36   Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo ja korottaa itsensä ja ylentää itsensä kaikkia vastaan, mikä Jumala on. Ja puhuu hirmuisesti jumalain Jumalaa vastaan. Ja se on hänelle menestyvä siihen asti kuin viha täytetään, sillä se on päätetty, kuinka kauan se on oleva.

Tess. 2:4  Joka on vastaanseisoja, ja korottaa itsensä kaikkein päälle, mikä jumalaksi taikka jumalanpalveluksi kutsutaan, niin että hän istuttaa itsensä Jumalan temppeliin niin kuin Jumala, ja tekee itsensä jumalaksi.

JUMALA, LUOJA

Moos. 1:1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

Moos. 1:26 Ja Jumala sanoi: tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, meidän muotomme jälkeen: ja he vallitkaan kalat meressä, ja taivaan linnut, ja karjan ja koko maan, ja kaikki, jotka maalla matelevat.

Moos. 11:28  Kirouksen, jos ette tottele Herran teidän Jumalanne käskyjä, ja poikkeatte siitä tiestä, jonka minä teille tänään käsken; niin että te vaellatte muiden jumalien jälkeen, joita ette tunne.

Aik. 16:25 Sillä Herra on suuri ja sangen kiitettävä, peljättävä kaikkein jumalien seassa.

Ps. 95:3 Sillä Herra on suuri Jumala, ja suuri kuningas kaikkein jumalien ylitse.

Ps. 96:4 Sillä Herra on suuri ja sangen kiitettävä, ihmeellinen kaikkein jumalien seassa.

Ps. 135:5 Minä tiedän, että Herra on suuri, ja meidän Jumalamme kaikkein jumalien ylitse.

Tuom. 10:16  Ja he panivat tyköänsä vieraat jumalat pois, ja palvelivat Herraa; ja hänen sielunsa suuresti armahti Israelin vaivaa.

Ps. 96:5 Sillä kaikki kansain jumalat ovat epäjumalat; mutta Herra on taivaat tehnyt.

 

JEESUS, LUNASTAJA

Joh. 1:1  Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana.

Joh. 1:14  Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän seassamme, (ja me näimme hänen kunniansa niin kuin ainoan Pojan kunnian Isästä,) täynnä armoa ja totuutta.

Joh. 17:5  Ja nyt Isä, kirkasta sinä minua itse tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla sinun tykönäsi oli ennen kuin tämä maailma olikaan.  

Kol. 1:16 Sillä hänen kauttansa ovat kaikki luodut, jotka taivaassa ja maan päällä ovat, näkyväiset ja näkymättömät, valtaistuimet ja herraudet, vallat ja hallitukset: ne ovat kaikki hänen kauttansa ja häneen luodut.

Sananlaskut 8:22-36

Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa: ennen kuin mitään tehty oli, olin minä. Jo iankaikkisuudesta olen minä asetettu, alussa, ennen kuin maa oli. Kun ei syvyys vielä ollut, silloin minä olin jo syntynyt, kuin ei lähteet vielä vettä kuohuneet. Ennen kuin vuoret olivat perustetut, ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt; Ei hän ollut vielä maata luonut, ja mitä sen päällä on, eikä maan piirin vuoria. Kun hän valmisti taivaan, olin minä siellä, kuin hän syvyyden visusti mittasi. Kun hän pilvet rakensi ylhäällä ja sääsi syvyyden lähteet. Kun hän meren ääret määräsi ja vetten eteen asetti määrän, ettei he astuisi rantansa ylitse; kun hän maan perustukset laski. Silloin minä hänen kanssansa vaikutin, ja iloitsin joka päivä, ja leikitsin hänen edessänsä joka aika; Ja leikitsin maan piirin päällä; ja minun iloni on olla ihmisten lasten kanssa. Niin kuulkaa siis minua, te lapset: autuaat ovat ne, jotka minun tieni pitävät. Kuulkaa kuritusta, olkaa viisaat, ja älkää hyljätkö sitä. Autuas on se ihminen, joka minua kuulee, joka minun ovellani valvoo joka päivä, ja vartioi minun pihtipielissäni. Sillä joka minun löytää, hän elämän löytää, ja on Herralle otollinen; Mutta, joka minua vastaan syntiä tekee, hän vahingoittaa sielunsa: jokainen joka minua vihaa, hän rakastaa kuolemaa.

PYHÄ HENKI, PYHITTÄJÄ

Moos. 1:2  Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

Joh. 14:26  Mutta Lohduttaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimeeni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teille kaikki, mitä minä teille sanonut olen.

Joh. 14:26 Mutta Lohduttaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimeeni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teille kaikki, mitä minä teille sanonut olen.

Mark. 13:11 Kuin he niin teitä vievät ja antavat ylen, niin älkää edellä murehtiko, mitä teidän puhuman pitää, älkää myös ennen ajatelko, vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa; sillä ette te ole, jotka puhutte, vaan Pyhä Henki.

Moos. 28:3 Ja sinun pitää myös puhuman kaikkein niiden kanssa, joilla taitava sydän on, jotka minä taidon hengellä täyttänyt olen, että he tekevät vaatteita Aaronille hänen pyhittämiseksensä, että hän olisi minun pappini.

Tess. 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teitä kokonansa, että koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tulemisessa nuhteettomana pidettäisiin.

Piet. 1:2  Isän Jumalan aivoituksen jälkeen Hengen pyhittämisen kautta, kuuliaisuuteen ja Jesuksen Kristuksen veren priiskottamiseen: armo ja rauha lisääntyköön teille!

 

JUMALAN SEURAKUNTA, JUMALAN LAPSET

Kor. 6:18  Ja olen teidän Isänne, ja teidän pitää oleman minun poikani ja tyttäreni, sanoo kaikkivaltias Herra.

Ps. 89:7  Jumala on sangen väkevä pyhiensä kokouksissa, ja ihmeellinen kaikkein seassa, jotka ovat hänen ympärillänsä.

Ps. 89:6 Sillä kuka taidetaan pilvissä verrata Herraan? ja kuka on Herran kaltainen Jumalan lasten seassa?

Joh. 17:23 Minä olen heissä ja sinä minussa, että he niin yhdessä täydelliset olisivat, ja maailma tietäisi, että sinä minun lähetit, ja että sinä heitä rakastit, niin kuin sinä minua rakastit.

Matt. 28:20  Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Aamen!

Ps. 82:1-8  Aasafin Psalmi. Jumala seisoo Jumalan seurakunnassa: hän on tuomari jumalien seassa. Kuinka kauan te väärin tuomitsette, ja jumalattoman muotoa katsotte? Sela! Tehkää oikeus köyhälle ja orvolle, ja auttakaa raadolliset ja vaivaiset oikeudelle. Pelastakaa ylenkatsottua ja köyhää, ja päästäkää häntä jumalattoman kädestä. Mutta ei he tottele eikä lukua pidä: he käyvät lakkaamatta pimeässä: sen tähden täytyy kaikki maan perustukset kaatua. Minä tosin sanoin: te olette jumalat, ja kaikki Korkeimman lapset; Kuitenkin täytyy teidän kuolla niin kuin ihmiset, ja niin kuin tyrannit hukkua. Nouse, Jumala, ja tuomitse maa; sillä kaikki pakanat ovat sinun omasi.

Joh. 10:33-38  Juutalaiset vastasivat häntä, sanoen: emme sinua hyvän työn tähden kivitä, vaan pilkan tähden, ja että sinä, joka ihminen olet, teet itsesi Jumalaksi. Jeesus vastasi heitä: eikö teidän laissanne ole kirjoitettu: minä sanon, te olette jumalat? Jos hän ne kutsui jumaliksi, joille Jumalan sana tapahtui ja ei kirjoitus taideta rikottaa: Ja te sanotte hänelle, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: sinä pilkkaa Jumalaa, että minä sanoin: minä olen Jumalan Poika. Ellen minä tee minun Isäni töitä, niin älkää minua uskoko. Mutta jos minä niitä teen, ja jos ette minua usko, niin uskokaa ne työt, että te tuntisitte ja uskoisitte Isän olevan minussa ja minun hänessä.

Matt. 28:20  Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Aamen!

Kolossalaiskirje 1

Paavali, Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan tahdon kautta, ja veli Timoteus, niille, jotka ovat Kolossissa, pyhille ja uskollisille veljille Kristuksessa: Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Me kiitämme Jumalaa ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isää, ja rukoilemme aina teidän edestänne, sitten kun me kuulimme teidän uskonne Kristuksessa Jeesuksessa ja teidän rakkautenne kaikkia pyhiä kohtaan. Sen toivon tähden, joka teille taivaissa tallelle pantu on, josta te ennen sen totisen evankeliumin saarnan kautta kuulleet olette, joka teidän tykönne tullut on, niin kuin myös kaikkeen maailmaan, ja hedelmän kantaa, niin kuin teissäkin hamasta siitä päivästä, jona te sen kuulleet olette ja Jumalan armon totuudessa tunsitte; Niin kuin te myös meidän rakkaalta kanssa palvelijaltamme Epafraalta opitte, joka teidän edestänne Kristuksen uskollinen palvelija on, joka myös on meille ilmoittanut teidän rakkautenne hengessä.

Sen tähden myös me siitä päivästä, jona me sen kuulimme, emme lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että te hänen tahtonsa tuntemisella täytettäisiin kaikkinaisessa hengellisessä viisaudessa ja toimessa, että te soveliaasti vaeltaisitte, kelvaten kaikissa Herralle, ja hedelmän tekisitte kaikissa hyvissä töissä ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Ja vahvistetuksi tulisitte kaikella voimalla, hänen kunniansa väkevyyden jälkeen, kaikkeen kärsivällisyyteen ja pitkämielisyyteen ilon kanssa. Ja kiittäkää Isää, joka meitä soveliaaksi tehnyt on pyhäin perimisen osallisuuteen valkeudessa, joka meitä pimeyden vallasta pelasti ja on meidät siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan, jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntien anteeksiantamus, joka näkymättömän Jumalan kuva on, esikoinen ennen kaikkia luontokappaleita.

Sillä hänen kauttansa ovat kaikki luodut, jotka taivaassa ja maan päällä ovat, näkyväiset ja näkymättömät, valtaistuimet ja herraudet, vallat ja hallitukset: ne ovat kaikki hänen kauttansa ja häneen luodut. Ja hän on ennen kaikkia ja kaikki ovat hänessä. Ja hän on ruumiin, nimittäin seurakunnan pää, joka on alku ja esikoinen kuolleista, että hän kaikkein ylitse kävisi; Sillä niin kelpasi Isälle, että hänessä kokonainen täydellisyys asuisi, Ja kaikki olisivat hänen kauttansa hänen itse kanssansa sovitetut, sekä ne jotka maassa että ne jotka taivaissa ovat; sillä hän teki verensä kautta ristin päällä rauhan, itse kauttansa. Ja te olitte muinoin oudot ja viholliset ymmärryksen puolesta, pahoissa töissä; mutta nyt hän on teidät sovittanut, lihansa ruumiissa kuoleman kautta, että hän teidät saattaisi pyhäksi, laittamattomaksi ja nuhteettomaksi kasvojensa edessä. Jos te muutoin uskossa pysytte perustettuna ja vahvana ja horjumattomana evankeliumin toivosta, jonka te kuulitte, joka on saarnattu kaikkein luontokappaleitten edessä, jotka taivaan alla ovat; jonka palvelijaksi minä Paavali tullut olen, joka nyt minun vaivoistani iloitsen, jotka minä kärsin teidän edestänne, ja täytän Kristuksen kärsimiset minun lihassani hänen ruumiinsa edestä, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä tullut olen Jumalan toimituksen jälkeen, joka minulle teidän kohtaanne annettu on, täyttämään Jumalan sanaa;

Sitä salaisuutta, joka iankaikkisesta ja sukukunnista on salattu ollut, mutta nyt hänen pyhillensä ilmoitettu, joille Jumala tahtoi sen julistaa, mikä tämän salaisuuden kunniallinen rikkaus pakanain seassa on, joka on Kristus teissä, kunnian toivo, jonka me ilmoitamme, ja kaikkia ihmisiä neuvomme, ja kaikkia ihmisiä kaikkinaisessa viisaudessa opetamme, että me jokaisen ihmisen Kristuksessa Jeesuksessa täydelliseksi saattaisimme: Jota minä myös ahkeroin ja hänen vaikutuksensa jälkeen kilvoittelen, joka minussa väkevästi vaikuttaa.

 

IHMISVIISAUS – JUMALAN ILMOITUS JA PYHÄN HENGEN AVAAMA YMMÄRRYS

 Jos vain yksittäisten raamatun kohtien perusteella tekee päätelmiä, menee harhaan. Toinen kohta selittää toista raamatun kohtaa raamatun kokonaisuudessa.

Kor. 1:20  Kussa on viisas? kussa on kirjanoppinut? kussa tämän maailman tutkia on? Eikö Jumala ole tämän maailman viisautta hulluudeksi tehnyt?

Matt. 13:52  Mutta hän sanoi heille: sen tähden jokainen kirjanoppinut, joka on taivaan valtakuntaan oppinut, se on perheenisännän vertainen, joka tavarastansa tuo edes uusia ja vanhoja.

Joh. 5:39  Tutkikaa Raamatuita; sillä niissä te luulette teillänne iankaikkisen elämän olevan, ja ne ovat, jotka todistavat minusta.

Piet. 1:20 Ja se tulee teidän ensin tietää, ettei yksikään profetia Raamatussa tapahdu omasta selityksestä.

Piet. 1:21 Sillä ei yksikään profetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes; vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet, vaikutetut Pyhältä Hengeltä.

Room. 10:3 Sillä ei he ymmärrä Jumalan vanhurskautta, vaan pyytävät omaa vanhurskauttansa vahvistaa, eikä ole Jumalan vanhurskaudelle kuuliaiset:

Kor. 2:14 Mutta ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä, mitkä Jumalan Hengen ovat; sillä ne ovat hänelle hulluus, ja ei taida käsittää, sillä ne hengellisesti tuomitaan.

Piet. 3:16 Joka myös jokaisessa kirjassansa näistä puhuu, joissa muutamat ovat työläät ymmärtää, jotka taitamattomat ja huikentelevaiset turmelevat, niin kuin muutkin Raamatut, omaksi kadotukseksensa.

Matt. 5:18 Sillä totisesti sanon minä teille: siihen asti kuin taivas ja maa katoaa, ei pidä vähinkään piirto eikä joku rahtu laista katoaman, siihen asti kuin kaikki tapahtuvat.

Matt. 24:35 Taivas ja maa pitää hukkuman, mutta minun sanani ei pidä suinkaan hukkaantuman.

Joh. 14:23 Jesus vastasi ja sanoi hänelle: joka minua rakastaa, se pitää minun sanani; ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä, ja asumme hänen tykönänsä.

Joh. 2:5 Mutta joka hänen sanansa pitää, totisesti on Jumalan rakkaus hänessä täydellinen. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.

Moos. 4:2 Ei teidän pidä mitään lisäämän siihen sanaan minkä minä teille käsken, eikä pidä myös teidän mitään siitä ottaman pois, kätkeäksenne Herran teidän Jumalanne käskyjä, jotka minä teille käsken.

Moos. 12:32 Kaikki mitä minä käsken teille, pitää teidän pitämän, tehdäksenne sen jälkeen: ei teidän pidä siihen mitään lisäämän, eikä myös siitä mitään vähentämän.

Ilm. 22:19 Ja jos joku tämän kirjan profetian sanoista ottaa pois, niin Jumala ottaa pois hänen osansa elämän kirjasta, ja pyhästä kaupungista, ja niistä, mitkä tässä kirjassa kirjoitetut ovat.

Ilm. 22:18     Mutta minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanoja kuuleva on: jos joku lisää näihin, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka tässä kirjassa kirjoitetut ovat.