Ympäristöongelmat

Tähän on tarkoitus koota tiiviisti tietoja ympäristöongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista.  Lähettäkääpä linkkejä ympäristöongelmien ratkaisujen esittelyihin!

Video: Laituri ja laineita

Yleisesti ympäristöongelmat, niiden syyt ja painoarvot, ratkaisut ja niiden arviointi

Tehdään keskitetty tiivis portaali, kuten tämä, josta voidaan hakea ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Syiden ja seurausten simulointimallien kehittäminen ja niiden tutkimus. Keskitetty tietokanta syille, seurauksille ja ratkaisuille ja ratkaisujen arvioinneille.

Yleismaailmallisen ja kansallisen lainsäädännön ja sopimusten kehittäminen ja niiden toimeenpanon mahdollistaminen ja laaja hyväksyntä.

Lisää tutkimusta, koulutusta, valistusta. Tietolähteet yleisesti saataville.

Ilmastonmuutos

Syyt:

Kasvihuonekaasujen lisääntyminen. Ikiroudan ja jään sulaminen, kasvihuonekaasuja vapautuu luonnostakin enemmän. Haitallisten aineiden päästöt ilmaan. Kasvillisuuden, joka toimisi hiilinieluna väheneminen.

Luonnollinen vaihtelu jääkauden ja lämpimän kauden välillä ja muut luonnolliset vaihtelut?

Ratkaisut:

Perusteellinen selvitys kaikista jo olemassa olevista ratkaisuista ja mahdollisista tulevista ja kehitteillä olevista. Hyväksi todettujen ratkaisujen käyttöönotto.

Jätemäärän kasvu

Syyt:

Kulutusta on haluttu lisätä, että markkinat ja voitot kasvaisivat.

Ratkaisut:

Kierrätystalous. Kuluttajavalistus.

Kestävämmät ja pitkäikäisemmät tuotteet ja toisaalta biohajoavat tuotteet.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen

Syyt:

Kaikilla eliöillä ei ole elinmahdollisuuksia. Luonnontuotteiden riistokulutus.

Ratkaisut:

Viljellään ja kasvatetaan harvinaisia lajeja ja edistetään niiden säilymistä. Enemmän luonnonsuojelualueita. Lisää valistusta.

Luonnonvarojen hupeneminen

Syyt:

Ihmiset haluavat aina vain korkeampaa elintasoa, nekin joilla on jo välttämättömät hyödykkeet. Kierrätystalous ei toimi täydellisesti. Asetuotanto ja sodat kuluttavat turhaan luonnonvaroja ja tuhoavat luontoa ja infraa.

Ratkaisut:

Turhan kulutuksen lopettaminen. Uusiutuvien luonnonvarojen tuotannon ja käytön lisääminen. Aineettomien hyödykkeiden kulutusta enemmän ja vähemmän aineellisten hyödykkeiden kulutusta. Kaikkien ihmisten pitäisi toimia yhteisen hyvän puolesta, eikä toimia liian itsekkäästi.

Melu

Syyt:

Liikenne. Koneet.

Ratkaisut:

Hiljaisempi ääniset kulkuvälineet ja koneet. Liikenteen vähentäminen, työpaikat ja palvelut lähelle asuntoja, etätyötä enemmän.

Otsonikato

Syyt:

Haitalliset kemikaalit ilmaan.

Ratkaisut:

Haitalliset kemikaalit korvataan haitattomilla. Vihreä kemia.

Vesistöjen ja maaperän happamoituminen

Syyt:

Saasteiden laskeumat ilmasta ja päästöt viemäreistä.

Ratkaisut:

Vihreä kemia. Vesistöjen puhdistusmenetelmät.

Vesistöjen rehevöityminen

Syyt:

Haitalliset päästöt vesistöihin.

Ratkaisut:

Parempien vedenpuhdistusteknologioiden kehitys ja käyttöönotto. Vihreä kemia, että ei tulisi niin paljon haitallisia päästöjä.

Ympäristömyrkyt ja ympäristön kemikalisoituminen

Syyt:

Haitalliset kemikaalit. Tuotteiden hajotessa luonnossa saattaa myös tulla haitallisia yhdisteitä.

Ratkaisut:

Vihreä kemia. Kuluttajavalistus. Luontoystävällisiä ja luonnontuotteita enemmän käyttökohteisiin.

Ympäristön haasteita tarkempi luettelo

 • Ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästöt, maailmanlaajuinen lämpeneminen.
 • Ilman saastuminen, kaupunkien ilma, kaukokulkeutuminen.
 • Otsonikerroksen oheneminen, alailmakehän otsoni ja muut valokemialliset hapettimet.
 • Vesistöjen saastuminen, rehevöityminen, jätevesien hallinta, öljysaasteet, muovijäte.
 • Puhtaan, makean veden niukkuus ja saastuminen. Padot ja niiden vaikutus ympäristöön.
 • Maaperän saastuminen, maankäyttö, kaupunkiasutuksen leviäminen, kuormitus.
 • Metsäkato, sademetsien kato, aavikoituminen, metsien laadun huononeminen.
 • Luonnon monimuotoisuuden katoaminen, lajit jotka vievät liiaksi tilan muilta.
 • Suurentunut hiilijalanjälki, ylikansoitus, liika kuluttaminen, luonnonvarojen ehtyminen.
 • Kotitalouksien ja teollisuuden jätteet, kierrättämätön jäte, roskat ja kaatopaikat.
 • Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan vähyys, köyhyys.
 • Maatalouden saasteet, teollinen maatalous, ruokaturvallisuus, maaperän eroosio ja huononeminen.
 • Ylikalastaminen, ylimetsästys, rannikkoalueiden uhat.
 • Myrkyt, lääkejätteet luontoon, maaperään, vesistöön, vesieliöstöön, kalakuolemat, biokertyminen, biomagnifikaatio. Kemikaaliriskit mm. vetysyanidi, rikkivety, typpidioksidi, risiini, organofosfaattiset torjunta-aineet, formaldehydi, asbesti, bentseeni, beryllium,, kloorifluorihiilivedyt, syanidi, DDT, endokriiniset häiriöt, räjähteet, torjunta-aineet, hiilivedyt,  perkloraatti, pysyvät orgaaniset epäpuhtaudet, PBB-yhdisteet, PBDE-yhdisteet, myrkylliset raskasmetallit, arsenikki, elohopea, lyijy, PCB,  dioksiini, polysykliset aromaattiset hiilivedyt, radioaktiivinen kontaminaatio, haihtuvat orgaaniset yhdisteet.
 • Kaivostoiminnan aiheuttamat päästöt, kivihiiliteollisuuden ympäristövaikutukset.
 • Happosateet, happamoituminen sekä vesistöjen että maaperän.
 • Geenimuuntelu, biologiset saasteet, nanosaasteet.
 • Uhanalaisten lajien katoaminen, ekosysteemien hävitys ja pirstoituminen.
 • Terveyshaitat, valo- ja äänisaasteet.
 • Luonnonkatastrofit, suuronnettomuudet.
 • Ydinonnettomuudet, -aseet ja -saasteet, sodat.